TOETUSE MAKSMINE

Toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja  esitama  elektrooniliselt läbi e-PRIA  investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni 2  aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2022.aastal.  Toetusesaaja esitab kõnealused dokumendid esmalt kohalikule tegevusgrupile seireandmete kogumiseks ja kohalik tegevusgrupp edastab need PRIAsse.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA kuni 4 aasta jooksul, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult  tegevusgrupid) kuni  3 aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2022. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis  võib  toetuse saaja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid esitada kuni 4 osas ühe taotluse kohta  viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetuse saajal võimalik taotleda tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel (http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/otka/otka/) samuti läbi e-PRIA.

§ 44.  Projektitoetuse maksmine ja projektitoetuse maksmisest keeldumine

 (1) Projektitoetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui projektitoetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

 (2) PRIA teeb projektitoetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel projektitoetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda projektitoetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates §-s 43 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

 (3) PRIA teeb projektitoetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates projektitoetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

 (4) Projektitoetuse maksmisest keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA projektitaotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.

§ 45.  Projektitoetuse väljamaksmine enne kulutuste tegemist

 (1) Projektitoetuse võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 82 lõike 1 punkti 2 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest maksta välja pärast projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning projektitoetuse saaja on selle vastu võtnud ja selle eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui projektitoetuse saaja on piisavalt usaldusväärne. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata liisingulepingu alusel ostetava vara puhul.

 (2) Lõike 1 kohaselt projektitoetuse väljamaksmist sooviv projektitoetuse saaja esitab pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist PRIAle kohaliku tegevusgrupi kaudu elektrooniliselt PRIA e-keskkonna kaudu § 43 lõikes 2 nimetatud maksetaotluse koos § 43 lõikes 1 nimetatud dokumentidega.

 (3) PRIA teeb projektitoetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda projektitoetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates §-s 43 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest, arvestades seejuures projektitoetuse saaja usaldusväärsust.

 (4) Elluviidud tegevuse või tehtud investeeringu abikõlblike kulude eest on tasutud ning selle kohta on PRIAle esitatud § 43 lõikes 2 nimetatud maksetaotlus koos § 43 lõike 1 punktis 1 nimetatud dokumentidega seitsme tööpäeva jooksul arvates projektitoetuse maksmise otsuse alusel makstud raha laekumisest.

 (5) PRIA teeb projektitoetuse maksmise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates §-s 43 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.