MAKSETAOTLUSE ESITAMINE

PRIA juhend Nõuded korrektse maksetaotluse esitamiseks

 

§ 43.  Projektitoetuse tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

 (1) Projektitoetuse väljamaksmiseks esitab projektitoetuse saaja pärast tegevuse elluviimist või investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle kohaliku tegevusgrupi kaudu elektrooniliselt PRIA e-keskkonna kaudu maksetaotluse, välja arvatud § 45 lõikes 2 nimetatud juhul, koos § 22 lõike 1 punktides 1–11 ja sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentide ärakirjadega ning järgmiste dokumentide ärakirjad:
 1) maksekorraldus või selle väljatrükk või § 22 lõike 1 punktides 2, 5 ja 10 nimetatud arvelduskonto väljavõte;
 2) kasutatud masina või seadme ostmise või liisimise korral masina või seadme müüja või liisinguandja kinnituskiri selle kohta, et masin või seade vastab § 30 lõike 4 punktis 1 sätestatud nõudele;
 3) mittetulundusühingust või sihtasutusest projektitoetuse saaja puhul vabatahtliku tasustamata töö tegemise kohta § 42 lõike 7 punktis 3 nimetatud päevik;
 4) koolituse, seminari, teabepäeva või muu samalaadse ürituse puhul, mis on ellu viidud teadmussiirde projekti raames, päevakava ja osavõtjate nimekiri, millele märgitakse lisaks § 22 lõike 1 punktis 8 nimetatud andmetele juriidilise isiku registrikood ja tema põhitegevusala, kui üritus on käsitatav vähese tähtsusega abina;
 5) ettevõtja, mittetulundusühingu või sihtasutuse puhul kasutatud masina või seadme ostmise ja liisimise korral hinnapakkumus, millel kajastub uue samalaadse masina või seadme hind;
 6) paragrahvi 37 lõike 4 punkti 1 kohaselt esitatud toetatava tegevuse või kavandatava investeeringu eeldatava maksumuse arvestuse iga kululiigi kohta saadud hinnapakkumus, mis vastab §-s 33 sätestatud nõuetele;
 7) ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ehitustegevuse kulude andmed, mis peavad sisaldama teavet hoone nimetuse, ehitisregistri koodi, katastritunnuse, üldkulude, ettevalmistuskulude, välisrajatiste kulude, aluse- ja vundamendikulude, kandetarindite kulude, fassaadielementide kulude, katusekulude, ruumitarindite kulude, pinnakatete kulude, sisustuse kulude, inventari kulude, seadmete kulude, tehnosüsteemide kulude, ehitusplatsi korralduskulude ning ehitusplatsi üldkulude kohta.

 (2) Maksetaotluses esitab projektitoetuse saaja elluviidud tegevuse või tehtud investeeringu kohta järgmised andmed:
 1) projektitoetuse saaja nimi, registrikood ja selle projektitaotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
 2) teave elluviidud tegevuse või tehtud investeeringu summa ja teave toetatava tegevuse osalise või täieliku tegemise kohta;
 3) teave teenuse osutajale, töö pakkujale või kauba müüjale vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa tasumise kohta, kui taotletakse § 45 lõike 1 kohaselt projektitoetuse väljamaksmist enne kulutuste tegemist;
 4) teave lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavate dokumentide kohta, mis sisaldab dokumendi numbrit ja dokumendi esitamise kuupäeva, elluviidud tegevuse või tehtud investeeringu käibemaksuga ja käibemaksuta maksumust, teenuse osutaja, töö pakkuja või kauba müüja nime ja registrikoodi ning arve tasumise kuupäeva;
 5) teave korraldatud riigihanke kohta;
 6) teave selle kohta, kas toetatav tegevus on ellu viidud väljaspool Eestit;
 7) teave §-s 32 nimetatud kaudsete abikõlblike kulude hüvitamise kohta;
 8) põhjendus tehtud investeeringu või elluviidud tegevuse kogumaksumuse muutumise kohta;
 9) andmed toetatava tegevuse elluviimisest saadud tulu kohta;
 10) kirjeldus elluviidud tegevuse või tehtud investeeringu strateegia eesmärkidele vastavuse kohta;
 11) seireandmed.

 (3) Liisinguandja on krediidiasutuste seaduse alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

 (4) Paragrahvi 22 lõigetes 1 ja 2 nimetatud arve-saatelehel või arvel näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele või toetatava tegevuse eeldatava maksumuse arvestusele.

 (5) PRIA koostab maksetaotluse ja ehitustegevuse kulude kajastamise vormid ning avaldab need oma veebilehel.

 

MAKSETAOTLUSE ESITAMISEKS VAJALIKUD VORMID:

 

Maksetaotlus täidetakse e-PRIA-s  

Maksetaotlus (OTKA) osaliselt tasutud kuludokumentide alusel välja makstud toetuse tõendamiseks täidetakse e-PRIA-s 7 tööpäeva jooksul, peale toetuse laekumist. Lisatakse maksekorraldused makse tõendamiseks. 

 

Lisatakse alljärgnevad dokumendid:
1. Hinnapäring/tehnilised tingimused/Pakkumiskutse 2. Hinnapakkumus(ed) - kui hinnapakkumuse kehtivuse aeg on lõppenud ostmise ajaks, tuleb võtta kõik uued hinnapakkumused  

3. Ehitustegevuse kulude aruanne
4. Ehitusluba/ehitusteatis/kirjalik nõusolek

5. Kasutusluba - viimase maksetaotlusega (maa sihtotstarve peab vastama investeeringule)

6. Ehitusprojekt (eelprojekt või  põhiprojekt) - joonised, seletuskiri, asendiplaan

7. Teostatud tööde aktid, kui on muudatusi, siis ka ärajäävate, juurdetulevate tööde akt.
8. Liisinguleping, maksegraafik, üleandmise-vastuvõtmise akt
9. Arved
10. Maksekorraldused või arvelduskonto väljavõte

11. Kinnituskiri - kasutatud masina, seadme ostmisel

12. Ostu-müügileping - eraisiku käest ostmisel

13. Päevakava, osalejate nimekiri - koolitused, seminarid, õppereisid jm üritused
14. Vabatahtliku tasustamata töö päevik

15. Riigihanke dokumendid