MEETMED

Rakenduskava meetmelehed 21.-29.10.2017 taotlusvoorus taotlemiseks

NB! Avatud on meede 1, 3, 4, 5

MEEDE 1 – Mikroettevõtluse arendamine

* Eesmärk: piirkonnas on kasvanud jätkusuutlike töökohtade arv ja/või tõusnud uuenduslike kohalikul ressursil põhinevate teenuste ja toodete arv ning mitmekesisus.

* Osakaal kogurahastusest: 30%.

* Abikõlblikud tegevused: investeeringud hoonetesse, taristusse, sisustusse ja seadmetesse,

seadmete ekspluateerimisega seotud koolitused, investeeringut toetava tarkvara kasutusele

võtmine, investeeringut toetavate turundustegevuste teostamine.

* Mitteabikõlblikud tegevused: turismiteenuste ja -taristu arendamine (vt meede 2, toetatavad tegevused), investeeringut ettevalmistavad tegevused (kinnistu ost, projekteerimine jms), mootorsõidukite ost, va kui need on vältimatult vajalikud teenuse osutamiseks, põllu-majandustehnika ost, va väiksemahulised (maksumusega kuni 5000 eurot) põllumajanduslikud seadmed kohaliku toidu tootmiseks, üldharivad koolitused, projektijuhtimise kulud ning püsi- ja halduskulud, vabatahtlik töö, kõik muud Leaderi määrusest tulenevad mitteabikõlblikud tegevused ja kulud.

* Toetuse saajad: mikroettevõtted.

* Maksimaalne toetusmäär 35 000 eurot, toetuse osakaal on kuni 60% kogumaksumusest

 

MEEDE 2 - Turismiteenuste ja -toodete arendamine

* Eesmärk: piirkonna võimekus turistide teenindamiseks on kasvanud.

* Osakaal kogurahastusest: 35%.

* Abikõlblikud tegevused: investeeringud majutus- ja toitlustusasutuste ning muude turismitoodete ja -teenuste arendamisse, investeeringud turismitaristu rajamisse/parendamisse

(nt viidastamine), investeeringut toetava tarkvara kasutusele võtmine, investeeringut toetavate turundustegevuste teostamine.

* Mitteabikõlblikud tegevused: investeeringut ettevalmistavad tegevused (kinnistu ost, projekteerimine jms), mootorsõidukite ost, va kui need on vältimatult vajalikud teenuse osutamiseks, põllumajandustehnika ost, üldharivad koolitused, projektijuhtimise kulud ning püsi- ja halduskulud, vabatahtlik töö, kõik muud Leaderi määrusest tulenevad mitteabikõlblikud tegevused ja kulud.

* Toetuse saajad: mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, Virumaa Koostöökogu.

* Maksimaalne toetusmäär 60 000 eurot, toetuse osakaal on kuni 60 protsenti kogumaksumusest, välja arvatud Virumaa Koostöökogu poolt ellu viidavad, kogu piirkonda hõlmavad projektid, kus toetuse osakaal on kuni 90%.

 

MEEDE 3 - Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine

* Eesmärk: piirkond kasutab nutikaid energialahendusi.

* Osakaal kogurahastusest: 15%

* Abikõlblikud tegevused: investeeringud taastuvenergia tootmiseks vajalike seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks; investeeringud muude keskkonnasäästlike lahenduste kasutusele võtmiseks, va hoonete soojustamine; investeeringu objektiga seotud koolitused. Energiaaudit. Tasuvusanalüüs toetatava tegevuse kohta.

* Mitteabikõlblikud tegevused: võrguinverterid üle 15 kW või mis ületavad tootmisprotsessis või hoonetes kuluvat energiahulka aastas üle 10%, hoonete soojustamine, projekteerimine, projektijuhtimise kulud ning püsi- ja halduskulud, vabatahtlik töö, kõik muud Leaderi määrusest tulenevad mitteabikõlblikud tegevused ja kulud.

* Toetuse saajad: mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, Virumaa Koostöökogu.

* Maksimaalne toetusmäär 15 000 eurot, toetuse osakaal on kuni 60 protsenti kogumaksumusest.

 

MEEDE 4 - Piirkonna kompetentside tõstmine

* Eesmärk: kogukonna ettevõtlushoiakud on kõrged, inimeste silmaring on lai ja oskusteadmiste tase kõrge.

* Meetme osakaal kogu rahastusest: 13%.

* Abikõlblikud tegevused: õppereisid ja koolitused, õppeprogrammide ettevalmistamine

ja läbiviimine, keskkonnateemalised sündmused, ökoinnovaatiliste ja nutilahenduste väljatöötamine, koostöö haridus- ja teadusasutustega, uuringud ja analüüsid, võrgustike ja koostöö arendamisega seotud tegevused ja sündmused, tegevuste elluviimiseks vajaliku inventari soetamine, koostööprojektide kavandamine ja elluviimine, sh rahvusvaheliselt.

* Mitteabikõlblikud tegevused: ehitustegevus, külapidude ja muude tähtpäevade korraldamine, mootorsõidukite ost, stipendiumid, projektijuhtimine, kõik muud Leaderi määrusest tulenevad mitteabikõlblikud tegevused ja kulud.

* Toetuse saajad: ettevõtjad, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, Virumaa Koostöökogu.

* Maksimaalne toetusmäär 15 000 eurot, sh võivad inventari soetamise kulud toetuse mahust moodustada kuni 20%, kuid mitte üle 2000 euro. Kui taotleja on VIKO, on maksimaalne toetusmäär 30 000 €, inventari soetamine ja investeering ei ole lubatud.
Toetuse osakaal on mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja omavalitsustel kuni 90%, ettevõtetel kuni 60%.

 

MEEDE 5 - Noorte aktiviseerimine ja kaasamine

* Eesmärk: noorte ettevõtlikkushoiakud on kõrged, silmaring lai ning oskusteadmiste

tase kõrge.

* Meetme osakaal kogu rahastusest: 7%.

* Abikõlblikud tegevused: noortelaagrite, -malevate jms korraldamine ning nendega seotud

kulud, ettevõtlikkust arendavad tegevused ning nendega seotud kulud, oskuste arendamisega seotud tegevused ning nendega seotud kulud (koolitused jms), siseriiklike õppereisidega seotud kulud, tegevuste elluviimiseks vajaliku inventari soetamise kulud, võrgustike

ja koostöö arendamisega seotud tegevused ja sündmused, koostööprojektide kavandamine ja elluviimine, sh rahvusvaheliselt.

* Mitteabikõlblikud tegevused: ehitustegevus, külapidude ja muude tähtpäevade korraldamine, mootorsõidukite ost, stipendiumid, projektijuhtimine, kõik muud Leaderi määrusest tulenevad mitteabikõlblikud tegevused ja kulud.

* Toetuse saajad: ettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, Virumaa Koostöökogu.

* Maksimaalne toetusmäär on 7000 eurot, millest inventarikulud võivad moodustada 30%. Kui taotleja on VIKO, on maksimaalne toetusmäär 15 000 €, inventari soetamine ja investeering ei ole lubatud.

Toetuse osakaal on mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja omavalitsustel kuni 90%, ettevõtetel kuni 60%.