LEADER MEEDE JA TAOTLEMINE

MTÜ Virumaa Koostöökogul on heameel, et soovid Leader programmi abil midagi fantastilist ja innovatiivset ettevõtta maapiirkonnas. Selleks, et teada saada, kas sinu idee sobib meie meetmetega, võta julgelt ühendust Virumaa Koostöökogu kontoriga, koos leiame parima viisi, kuidas sinu unistus elluviia. Pane tähele, et sa ei jääks oma taotlusega hiljaks, kui Virumaa Koostöökogul on projektitaotluste vastuvõtmine siis sellel ajal enam nõustamist ja projektide täiendamist ei toimu.

Peale projektitaotluste laekumist läbi e-PRIA  hindab  kohaliku tegevusgrupi töörühm projektitaotluste tegevuste vastavust strateegiale ja rakenduskavale. Kohalik tegevusgrupp võib jätta projektitaotlused hindamata, kui projektitaotlus ei vasta strateegiale või rakenduskavale või kui taotleja ei ole esitanud nõutud dokumente määratud tähtaja jooksul. Kohalik tegevusgrupp edastab hindamata jäetud projektitaotlused PRIAle ettepanekuga  taotluste rahuldamata jätmise kohta. Hinnatud projektitaotlused edastab kohalik tegevusgrupp PRIAle koos projektitaotluste hindamise protokolliga.

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohalikule omavalitsusüksusele antakse projektitoetust kuni 90% (kui tegemist pole ärilise tegevusega), ettevõtjale kuni 60%, abikõlblike kulude maksumusest.

Kohalik tegevusgrupp võib nii toetusmäärasid kui  -summasid vähendada.

LEADER MEEDE

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid. Programmi nimi tuleneb lühendist, mis tähistab prantsuskeelset lauset Liaison entre actions de développement de l'economie rurale, mis tõlkes tähendab "Seosed maamajandust arendavate tegevuste vahel".

LEADER toetuse eesmärgiks Eestis on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist ning riigieelarvest kohalikku initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste kindlaksmääramiseks, nende elluviimiseks ning piirkonna võimaluste kasutamiseks.

LEADER- lähenemise üldeesmärk on tegevuspiirkondade tasakaalustatud arendamine LEADER-lähenemise põhielementide rakendamise kaudu.

LEADER-lähenemise spetsiifilised eesmärgid on järgmised:

  • ettevõtjate konkurentsivõime parandamine, eelkõige ühistel tegevustel põhinevate tegevuste rakendamise kaudu;
  • sotsiaalse kaasatuse edendamine, luues uusi töökohti, kaasates kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise ja elluviimise protsessi kohalikud elanikud ning parandades teenuste kättesaadavust muuhulgas läbi IT-teenuste parema kättesaadavuse;
  • piirkondlike eripärade parem rakendamine, sh kohaliku toidu tootmine;
  • uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtmise soodustamine, sh kogukonnateenuste arendamisel;
  • kohaliku tasandi valitsemise parendamine erinevate poolte kaasamise kaudu.

LEADER-meetme elluviimiseks koostatakse maapiirkonnas kohalikul algatusel põhinevad kohaliku arengu strateegiad. Strateegiate ettevalmistamise ja rakendamise eest vastutavad kohalikud tegevusgrupid. Eestis alustati laiemas ulatuses Leader-lähenemise rakendamisega 2006.a. Eestis tegutseb hetkel kokku 26 kohalikku tegevusgruppi, kes katavad ligi 99% maapiirkonnast. Tegevusgrupid korraldavad oma piirkonnas Leader meetme projektitoetuste taotluste vastuvõttu kohaliku arengu strateegia elluviimiseks.

Teavet Leader-meetmest jagab Jänedal asuv Maamajanduse Infokeskus.  Leader-telje toetuste kohta saab infot Põllumajanduse Registrite ja Infosüsteemide Ametist (PRIA), kohalikest tegevusgruppidest ja maakondlikest põllumajanduslikest nõuande- ja teabelevikeskustest.